top of page

Wrzesień 1949 r.

Ppłk Leopold Łoziński, por. Witold Czarnecki, mjr Józef Chęciński oraz kpt. Zygmunt Babiński
wraz z 11 oficerami i 4 pracownikami Administracji Lasów Państwowych tworzą grupę
myśliwską przy pułku artylerii w Sulechowie.

Maj 1950 r.

Inspektorat ds. Łowiectwa III (Śląskiego) Okręgu Wojskowego na wniosek ppłk Leopolda
Łozińskiego zezwala na prowadzenie polowań przez żołnierzy zawodowych w rejonach
odpowiedzialności, rejonach alarmowych i rejonach zastrzeżonych.

Październik 1950 r.

W związku z odejściem na inne stanowisko służbowe ppłk Łozińskiego opiekunem grupy myśliwskiej w pułku
artylerii zostaje mjr Leopold Golocz i por. Witold Czarnecki.

Styczeń 1951 r.

Utworzenie powiatu sulechowskiego, w skład którego wchodzą miejscowości: Sulechów, Babimost, Kargowa,
11 gromad i 61 wsi.

Wrzesień 1952 r.

Inspektorat ds. Łowiectwa III OW WP zezwala na polowania przez żołnierzy pułku artylerii tylko na terenach
wojskowych znajdujących się w obszarze powiatu sulechowskiego.

29 października 1952 r.

Na mocy dekretu o prawie łowieckim stworzono w Polsce zręby nowoczesnego łowiectwa w ramach nowej
sytuacji ustrojowej.

26 marca 1953 r.

Minister leśnictwa powołuje do życia zrzeszenie pod nazwą Polski Związek Łowiecki zarządzeniem wydanym 
na podstawie dekretu o prawie łowieckim z dn 29.X.1952r. i 1 maja n
adaje nowy statut organizacyjny PZŁ,
w myśl Statutu wszystkie osoby zamierzające polować musiały zostać członkami PZŁ.

Październik 1953 r.

Pod kierownictwem por. Mariana Dubasa, por. M. Firleja, kpt. Tadeusza Rudnickiego i por. Janusza
Sokołowskiego trwają zabiegi o utworzenie przy pułku artylerii Koła Łowieckiego.

Czerwiec 1954 r.

Powstaje Wojskowe Koło Łowieckie przy pułku artylerii; w skład Zarządu zostają wybrani: Przewodniczący
- kol. Marian Dubas, Łowczy – kol. Tadeusz Rudnicki, Sekretarz – kol. M Firlej. Sprawy finansowe prowadzi
służba finansowa Jednostki Wojskowej. Koło zostaje zarejestrowane w ZW PZŁ Zielona Góra pod nazwą
„DIANA”. W wyniku podziału na obwody łowieckie województwa zielonogórskiego Koło otrzymuje obwody
o nr 130(88), 151 i 152. 
Maj 1955 r. Podpisanie pierwszych umów dzierżawnych na obwody
na okres 10 lat.

Lata 1957–1958

Do Koła przyjmowani są nowi członkowie, a szczególnie podoficerowie zawodowi i pracownicy cywilni, których zgodnie z wytycznymi Inspektoratu
ds. Łowiectwa ŚOW należy włączyć w nurt życia społecznego i uaktywnić ich w działalności na niwie łowiectwa.

Październik 1958 r.

Decyzją administracyjną cofnięto dzierżawę obwodu nr 130 (88).

17 czerwiec 1959 r.

Sejm PRL uchwala ustawę o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie  łowieckim i w październiku zgodnie z nowym statutem PZŁ Koło uzyskuje osobowość prawną poprzez zarejestrowanie w Powiatowej Radzie Narodowej w Sulechowie.

Wrzesień 1962 r.

Zmiana Zarządu koła Przewodniczący Marian – Dubas, Łowczy – Wacław Wiśniewski, Sekretarz – Rafał Cisławski, Skarbnik – Ludwik Ludwiczak.

Marzec 1963 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, zostaje wybrany nowy Zarząd w składzie: Przewodniczący – Zygmunt Michalski, Łowczy – Tadeusz Szywała, Sekretarz – Rafał Cisławski, Skarbnik – Ludwik Ludwiczak.

26 października 1964 r.

Na mocy uchwały PWRN w Zielonej Górze ustalono nowe granice obwodów łowieckich. Obwód nr 151 pozostał
w starych granicach. Nastąpił podział obwodu nr 152 na dwie części tj. na obwód 152 i 161. Do obwodu nr 152 dołączono tzw. „Dźwinę”, którą
pozyskano z Nadleśnictwa Świętno, a do obwodu nr 161 dołączono część terenu obwodu nr 128 KŁ „Piast”, tj. obszar pomiędzy Okuninem
a Smolnem Wielkim wzdłuż torów kolejowych. Duże zasługi w powiększeniu naszego łowiska mieli Koledzy Zygmunt Michalski oraz Juliusz Stępień.

10 sierpnia 1965 r.

Po raz pierwszy przeprowadzono akcję zasiedlania zwierzyny w łowisku. Do obwodu nr 151 i 152 wpuszczono 230 szt. bażanta. 30 szt. zakupiło Koło
a 200 szt. otrzymano z przydziału PPRN w Sulechowie.

Marzec 1966 r.

Następuje zmiana okresu sprawozdawczego i gospodarczego w łowiectwie. Okres ten trwa od 1 kwietnia danego roku do 31 marca roku następnego.

Kwiecień – czerwiec 1967 r.

W związku z pogłębiającymi się animozjami pomiędzy członkami Koła z Sulechowa i Babimostu odbyły się dwa Walne Zgromadzenia w dn. 14.04.1967
i 17.06.1967r. w wyniku podjętych decyzji przystąpiono do działań mających na celu podział Koła. W listopadzie nastąpil p
odział obwodów na podobwody, tj. na 151 A,B, 152 A,B oraz 161 A,B.

Kwiecień 1968 r.

Podział Koła. Koledzy z JW. 5037 Babimost na bazie obwodu nr 151 tworzą nowe Koło Łowieckie, które przyjmuje nazwę „Sokół”.

28 lutego 1969 r.

Objęto patronatem 4 szkolne koła LOP, a szkoły podstawowe w Klępsku i Kargowej zgłoszono do konkursu na szczeblu okręgu.

Kwiecień 1970 r.

Zgodnie z wytycznymi NRŁ PZŁ wprowadzono zasadę odbywania rocznego stażu kandydackiego w Kole Łowieckim dla nowo wstępujących do PZŁ.

5 października 1971 r. W związku ze stwierdzeniem licznych przypadków kłusownictwa wśród myśliwych oraz braku zapisów na wykonywanie polowania indywidualnego zwołano Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie poświęcone temu zagadnieniu.

17 marca 1972 r.

Zakończenie sprawy przed Sądem Wojewódzkim w Zielonej Górze o wydanie dwóch psów leśniczemu z Krzeczowa. Sąd nakazał psy oddać właścicielowi.

23 czerwca 1973 r.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim. Wprowadzono zasadę, że Koło Łowieckie
pokrywa część kosztów związanych ze szkodami łowieckimi.

2 czerwca 1974 r.

Przyjęto na staż do Koła rekordową liczbę 11 kandydatów do PZŁ.

22 kwietnia 1975 r.

Z inicjatywy kol. Edwarda Chomiaka dochodzi do ugody pomiędzy naszym Kołem a KŁ „Piast”. Z obwodu nr 128 KŁ „Piast” przekazano nam teren
w trójkącie Sulechów – Okunin – Nowy Klępsk – Sulechów i dołączono go do obwodu nr 161. Nasze Koło oddało z obwodu nr 161 teren w klinie przejazd kolejowy Okunin – po drodze do Smolna Wielkiego – po torach do przejazdu kolejowego Okunin.

31 grudnia 1979 r.

Kol. Alfred Okulicki strzela w czasie polowania indywidualnego 4 dziki (kwadryplet).

Październik 1984 r.

Pierwsza zabawa myśliwska w ośrodku WDW Wojnowo.

Maj 1985 r.

W wyniku zrzeczenia się przez Zarząd tracimy część obwodu nr 40 tzw „Dźwinę”, w zamian otrzymując tereny na północ od Sulechowa w stronę Kalska.

10 czerwca 1987 r.

Uchwalenie nowego statutu Koła w listopadzie dokonano zakupu ciągnika rolniczego typ Ursus C – 360.

24 kwietnia 1992 r.

Podanie się do dymisji całego Zarządu Koła w związku z licznymi zarzutami pod jego adresem i 18 maja odbywa się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła i wybór nowego Zarządu w składzie: Prezes kol. Sławomir Pietrusiewicz, Łowczy kol. Marek Benysek, Sekretarz kol. Bogdan Grzesiuk, Skarbnik kol. Bogdan Wilczyński.

Kwiecień – grudzień 1992 r.

Zaraza wścieklizny w obwodach, całkowity zakaz polowania i w grudniu pożar w obwodzie nr 41, gdzie w akcji gaszenia wyróżnili się kol. Jerzy Kruhlik, Jerzy Okulicki, Jan Knop i Zdzisław Bardziński.

20 – 22 maja 1993 r.

Pierwsze polowanie w Kole dla myśliwych zagranicznych (z Francji przybyli Max Eckert i Jean Mace) a we wrześniu zorganizowano zbiór żołędzi,
w którym uczestniczyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 2 z Sulechowa oraz o
pracowano „Regulamin zawodów strzeleckich WKŁ Diana”
i 17 października odbyły się p
ierwsze zawody strzeleckie Koła na strzelnicy ZW PZŁ.

24 kwietnia 1994 r.

Na licytacji w czasie Walnego Zgromadzenia Koła sprzedano budę na podwoziu (domek myśliwski) z WDW Wojnowo, w maju sfinansowano część kampanii wyborczej do organów samorządowych kol. Janowi Gwoździowi i Jerzemu Kruhlikowi. Koledzy zostali wybrani na radnych Gminy Sulechów.

W czerwiecu wykonano 100 odznak Wojskowego Koła Łowieckiego „DIANA”. W lipcu zakupiono przyczepę osobową typu „Osinobus” a w sierpniu opracowano „Regulamin przyznawania odznaki WKŁ DIANA” oraz powołano Kapitułę w składzie: kol. Zbigniew Przybylski, kol. Ludwik Góra,
ol. Alfred Okulicki. We wrześniu z
akupiono 22 kpl. ubrań myśliwskich, które w dowód uznania przyznano jako nagrody dla wyróżniających się myśliwych i przekazano na nowy sztandar 22 pułku artylerii lekkiej 3000000 zł, który ufundowało społeczeństwo Sulechowa.

22 października 1994 r.

Zawody strzeleckie, w których czołowe miejsca zdobyli kol. Jerzy Okulicki, Lech Bartosz i Tomasz Szczeciński a 3 listopada odbyło się uroczyste polowanie hubertowskie połączone z obchodami 45-lecia Koła oraz wręczenie odznak WKŁ „DIANA” wszystkim członkom.

25 lutego 1995 r.

Uroczysta zabawa myśliwska z okazji 45-lecia Koła. Udział wzięło 29 kolegów z małżonkami oraz 4 gości zaproszonych z małżonkami. W maju rozpoczęcie budowy dwóch garaży przy ul. Poznańskiej w Sulechowie a we wrzesniu w czasie „Akcji sprzątania świata” wspólnie z uczniami
SP Nr 2 z Sulechowa zebrano 200 kg złomu, 100 kg stłuczki szklanej i 100 kg plastiku. W październiku przeprowadzono z
awody strzeleckie Koła,
które wygrali kol. Marek Benysek, Tomasz Szczeciński, Stanisław Bajor, Stefan Matuszewski i Andrzej Kałek.

26 kwietnia 1996 r.

Odwieszenie zakazu polowań „Na bagnie” w obwodzie nr 40. W lipcu wybudowanie stanicy myśliwskiej w obwodzie nr 41 a we wrześniu oddanie
do użytku stanicy myśliwskiej w obwodzie nr 40 oraz Akcja Sprzątania Świata w której uczestniczą u
czniowie SP w Bukowie. Zebrano około 800 kg
śmieci z naszych obwodów oraz z
awody strzeleckie na strzelnicy KŁ Piast w Trzebiechowie. Zwyciężył kol. Marek Benysek.

18 stycznia 1997 r.

Zabawa myśliwska w kasynie wojskowym, w której uczestniczy 78 osób.

15 marca 1997 r.

Wspólne posiedzenie Zarządów WKŁ ”DIANA” i KŁ”PIAST”, podczas którego podjęto zobowiązanie o wspólnych działaniach w celu propagowania myślistwa w Sulechowie.

4 kwietnia 1997 r.

Wprowadzenie obowiązku znakowania tusz zwierzyny łownej zgodnie z ustawą Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

20 czerwca 1997 r.

Uroczyste oddanie do użytku garaży myśliwskich przy ul. Poznańskiej. W październiku odbyły się zawody strzeleckie na strzelnicy KŁ”PIAST”.
Czołowe miejsca zajęli kol. Marek Benysek, Jerzy Kruhlik i Tomasz Szczeciński a w grudniu odbyła się w
ystawa trofeów łowieckich WKŁ”DIANA”
w kasynie wojskowym. Wystawę licznie odwiedzili mieszkańcy Sulechowa. Przewodnikami po wystawie byli koledzy Marek Benysek i Bogdan Wilczyński.

10 stycznia 1998 r.

Bal myśliwski w hali sportowej Jednostki Wojskowej połączony z obchodami 50-lecia KŁ”PIAST” Sulechów. W balu bierze udział 400 osób,
w tym 81 z naszego Koła. W maju u
chwalono nowy statut Koła. W jego opracowanie największy wkład wnieśli koledzy Bogdan Wilczyński
i Kazimierz Dawidowicz a w październiku odbyły się z
awody strzeleckie, w których czołowe miejsca zajęli kol. kol Jerzy Kruhlik, Marek Benysek
i Tomasz Szczeciński.

Kwiecień 1999 r.

W ramach współpracy z młodzieżą z SP w Bukowie założono 30 budek lęgowych dla ptaków w leśnictwie Klępsk a w czerwcu zorganizowano
wystawę trofeów łowieckich w SP w Bukowie z okazji Dnia Dziecka. Organizatorami byli koledzy Jerzy Kruhlik i Marek Błonka oraz 
wystawę trofeów łowieckich w SP w Smardzewie z okazji Dnia Dziecka. Organizatorem był kolega Marek Błonka a także odbył się piknik myśliwski połączony ze zwiedzaniem ścieżki ekologicznej w obwodzie nr 39. W pikniku wzięło udział 45 dzieci z SP Nr 1 w Sulechowie. W lipcu drużyna w składzie kol.
Marek Benysek, Jerzy Kruhlik i Sławomir Pietrusiewicz zdobywa Puchar Dowódcy ŚOW w I Zawodach Wojskowych Kół Łowieckich na strzelnicy
ZW PZŁ w Zielonej Górze. 
W październiku zorganizowano wystawę trofeów myśliwskich w kasynie wojskowym. Organizatorami byli koledzy
Sławomir Pietrusiewicz i Marek Benysek oraz odbyły się z
awody strzeleckie Koła, w których zwyciężyli kol. Ludwik Góra, Tomasz Szczeciński
i Jerzy Kruhlik. Uroczyste otwarcie izby myśliwskiej w kasynie wojskowym w Sulechowie z nowym wystrojem. Odświętna zabawa myśliwska z okazji
50-lecia Koła. W grudniu odbyło się u
roczyste spotkanie noworoczne członków Koła oraz gości z Nadleśnictwa w Babimoście i Sulechowie i z Kół Łowieckich „PIAST” Sulechów oraz „DZIK” Zielona Góra.

22 stycznia 2000 r.

Uroczyste polowanie zbiorowe połączone z zakończeniem obchodów 50-lecia Koła. Za zasługi w działalności Koła uhonorowano 8 Kolegów upominkami a 25 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła, podczas którego wybrano nowy Zarząd w składzie: Prezes – Sławomir Pietrusiewicz, Łowczy – Jerzy Kruhlik, Sekretarz – Edward Chomiak, Skarbnik – Danuta Bułka. Do KR zostali wybrani: kol. Alfred Okulicki, Piotr Sylwanowicz i Mieczysław Kruhlik. Przewodniczącym został Piotr Sylwanowicz. Delegatem na Okręgowy Zjazd PZŁ został kol. Stanisław Bajor.
Na WZ podkreślono dobrą współpracę z rolnikami i dzierżawcami wielkoobszarowych gospodarstw rolnych. Zmniejszyły się szkody w uprawach rolnych. Współpraca z Nadleśnictwami układała się pomyślnie.

3 marca 2001 r.

W konkursie na szczeblu ZO PZŁ „Hodowla, zagospodarowanie, ochrona” Koło zajęło 3 miejsce za sezon 2000/2001 i otrzymało w nagrodę 50 szt. bażantów na zasiedlenie w łowisku a 27 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła udzieliło absolutorium członkom Zarządu przy 1 głosie przeciw i 1 głosie wstrzymującym. WZ odwołało kol. Alfreda Okulickiego ze składu KR. WZ w wyborach uzupełniających wybrało do KR Kol. Zdzisława Bardzińskiego. W lipcu wypuszczeno do łowiska 80 bażantów, z których 50 to nagroda w konkursie, 20 szt. zakupił kol. Bogdan Grzesiuk a 10 szt. zakupiło Koło.

28 kwietnia 2002 r.

Walne Zgromadzenie członków Koła udzieliło absolutorium Zarządowi Koła i przyjęło sprawozdanie z jego działalności, sprawozdanie KR zatwierdziło sprawozdanie finansowe za rok 2001/2002, przyjęło plan działania na kolejny rok łowiecki i podjęło uchwałę.

28-29 czerwca 2003 r.

Odbyło się polowanie „Złoty rogacz – Srebrne szable”. I miejsce zdobył kol. Lech Bartosz, II miejsce kol. Edward Chomiak, III miejsce kol. Alfred Okulicki.

5 października 2003 r. a 5 października odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków Koła wybrało na członka KR Kol. Bogdana Grzesiuka. Wiele czasu poświęcono sprawie zakupu nieruchomości na przyszłą siedzibę Koła. NWZ jednogłośnie upoważniło Zarząd do zakupu nieruchomości
na siedzibę Koła na kwotę nie większą niż 25.000 zł i 
30 grudnia zakupiono działkę wraz z budynkiem w m. Klępsk po byłej zlewni mleka za 20 tys. zł
z przeznaczeniem na siedzibę Koła.

25 kwietnia 2004 r.

Walne Zgromadzenie członków Koła. Zarząd odbył 12 posiedzeń. Koło liczy 41 członków i 2 stażystów. WZ przyjęło sprawozdania, budżet i plan działania na kolejny rok, a członkowie udzielili Zarządowi absolutorium. W czerwcu odbyło się polowanie „Złoty rogacz – Srebrne szable”.
I miejsce zdobył kol. Krzysztof Matuszewski, II miejsce zdobył kol. Cezary Bartosz.

27 lutego 2005 r.

Nadzwyczajne Walne zebranie członków Koła. Zajmowano się głównie omówieniem projektu zmian w statucie PZŁ a 13 marca odbyła się druga
część NWZ z 27.02.2005 r. Powołana na poprzednim Komisja Wniosków i Uchwał, po wysłuchaniu głosów w dyskusji i analizie projektu, stwierdziła,
że „projekt nowego statutu PZŁ nie spełnia oczekiwań, które by usatysfakcjonowały i wychodziły naprzeciw postulatom zgłaszanym przez członków naszego Koła”. Zgłoszono 58 poprawek. WZ przyjęło wnioski i postulaty do statutu PZŁ i dokonało wyboru delegata na XIX Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ. Delegatami zostali: koledzy K. Dawidowicz i B. Wilczyński.

22 maja 2005 r.

Walne Zgromadzenie członków Koła. WZ nie udzieliło absolutorium Prezesowi Koła kol. Pietrusiewiczowi. Pozostali członkowie uzyskali absolutorium. WZ dokonało wyboru nowych władz Koła. Prezesem został kol. Lech Bartosz, łowczym kol. Jerzy Kruhlik, skarbnikiem został wybrany kol. Bogdan Wilczyński, sekretarzem został kol. Marek Pawłowski. W skład KR zostali wybrani: koledzy  Kazimierz Dawidowicz, Bogdan Grzesiuk i Piotr Sylwanowicz. Przewodniczącym wybrano kol. Piotra Sylwanowicza. Powołano zespół do opracowania koncepcji modernizacji domku myśliwskiego
w składzie: kol.
K. Dawidowicz, P. Brodzikowski, L. Sulek, M. Śliwka, R. Jurkowski i J. Mikołajewicz.

18-19 czerwca 2005 r.

Odbyło się polowanie „Złoty rogacz – Srebrne szable”. I miejsce zdobył kol. Tomasz Kruhlik, II miejsce zdobył kol. Cezary Bartosz, w sierpniu odbyła się wystawa trofeów łowieckich w Klępsku w czasie wiejskich dożynek.

10 stycznia 2006 r.

W Starostwie Powiatowym w Zielonej Górze złożono projekt rozbudowy domku myśliwskiego w m. Klępsk. Projekt wykonał arch. inż. Stanisław Kruchlik.

23 kwietnia 2006 r.

Walne Zgromadzenie członków Koła. Uczestniczył Sekretarz ORŁ kol. Jerzy Przybecki. Wyróżniającym się członkom Koła wręczono odznaczenia, książki łowieckie i dyplomy. Zarząd otrzymał absolutorium za działalność w latach 2005/2006. K. Dawidowicz na zakończenie WZ zgłosił wniosek, aby zarząd zorganizował uroczyste nadanie imienia ambonie „LUDWIKÓWKA” dla uczczenia pamięci tragicznie zmarłego kol. Ludwika GÓRY.

20-21 maja 2006 r.

Odbyło się polowanie „Złoty rogacz – Srebrne szable” a w czerwcu konkurs plastyczny „Piękno zielonogórskiej kniei”, w którym udział wzięło 75 dzieci ze szkoły podstawowej w Sulechowie i wystawa trofeów łowieckich w m.. Klępsk w czasie festynu „Otwarta Zagroda”. W lipcu koledzy B. Wilczyński,
T. Kozioł, K. Grzesiuk pomagają w organizacji i urządzaniu wystawy łowieckiej w Ochli z okazji 60-lecia łowiectwa zielonogórskiego. Członkowie koła wystawili 5 wieńców jeleni i 10 szt. parostków rogaczy.

28 sierpnia 2006 r.

Prace przy rozbudowie domku myśliwskiego w Klępsku. W październiku odbył się czyn społeczny myśliwych - zbieranie kolb kukurydzy na „Dużym Polu” i zorganizowano „Dzień żołędzia” dla dzieci z Ośrodka Szkolno-Rehabilitacyjnego w Wojnowie. W listopadzie dokonano uroczystego nadania imienia stanicy w obw. 39 „Ludwikówka”. Biesiada i zabawa myśliwska w m. Stare Kramsko.

21 stycznia 2007 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Koła. Dotyczyło ono rozpatrzenia odwołania Kol. Jerzego Okulickiego od uchwały nr 11/06 z dnia 09.12.2006 r., nakładającej na niego karę porządkową. WZ oddaliło odwołanie. W lutym Zarząd spotkał się z rolnikami w Nowym Kramsku. Celem tego spotkania
było wypracowanie metod zapobiegania szkodom łowieckim ze szczególnym uwzględnieniem gospodarstw wielkoobszarowych oraz odbył się c
zyn myśliwski na obwodzie nr 38, 39 wycinka drzew na grodzenie pól.

27 kwietnia 2007 r.

Walne Zgromadzenie Członków. Dyskusja skoncentrowała się nad sprawami finansowo-gospodarczymi i gospodarką łowiecką. Po wysłuchaniu sprawozdania KR i dyskusji WZ udzieliło absolutorium Zarządowi za działalność w latach 2006/2007. Przyjęto plan działania na kolejny sezon
i uchwałę. 
Rozpoczęto prace modernizacyjne przy domku myśliwskim. We wrześnu zorganizowano wspólnie z dziećmi ze Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego w Wojnowie zorganizowano akcję „Sprzątanie świata”.

6 kwietnia 2008 r.

Przeprowadzono przestrzeliwanie broni dla myśliwych z Koła oraz zorganizowano wspólnie z dziećmi ze Szpitala Rehabilitacyjno-Leczniczego
w Wojnowie akcję „Sprzątanie świata”. w czerwcu rozpoczęto b
udowę budynku gospodarczego przy domku myśliwskim Koła. W lipcu odbyło
się polowanie „Złoty rogacz – Srebrne szable”. Zdobywcą trofeum został kol. Krzysztof Matuszewski a w listopadzie o
dbyła się zabawa myśliwska
w Nowym Kramsku. Udział wzięło 76 par, w tym 20 z miejscowego KGW.

13 lutego 2009 r.

Zawiązanie się Komitetu Fundacji Sztandaru dla WKŁ „DIANA” w składzie: Przewodniczący kol. Andrzej Skibiński, Sekretarz kol. Bogdan Wilczyński, Członkowie: koledzy Stanisław Daszkiewicz, Ryszard Maj. Tadeusz Mielcarek, Sławomir Pietrusiewicz. W kwietniu przystąpiono do modernizacji parku wiejskiego w Klępsku a 26 kwietnia odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego ustanowiono sztandar Koła i odznakę pamiątkową. Wybrano Komitet Organizacyjny obchodów 60-lecia Koła. Kol. Kazimierz Dawidowicz zrezygnował z członkostwa w KR. Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu
i KR. Członkowie Zarządu otrzymali absolutorium. Na członka KR wybrano kol. Andrzeja Skibińskiego.

8-9 sierpnia 2009 r.

Odbyło się polowanie „Złoty rogacz – Srebrne szable”. Złotego rogacza zdobyli koledzy Cezary Bartosz, Tomasz Szczeciński i Andrzej Skibiński.
Srebrne szable zdobyli kol. Sławomir Pietrusiewicz i Julian Nowicki.

26 września 2009 r.

Jubileusz 60-lecia WKŁ „DIANA” połączony z wręczeniem sztandaru.

KALENDARIUM KOŁA

Lata 1949 -2009 czyli od powstania do obchodów 60 lecia

bottom of page