top of page

OBWODÓW NR 122

składa się z byłego obwodu 122 i 130.

opis granic

Od skrzyżowania nr 32 z ulicą Wolsztyńską w Sulechowie, dalej Aleją Wielkopolską, ulicami Jana Pawła II, Styczniową, Żwirki i Wigury, drogą asfaltową poprzez Brzezie koło Sulechowa do m. Kalsk. Przez m. Kalsk w kierunku wsch. Do drogi między śródpolnymi stawami, przy fermie do lasu (oddział 257 wydz. J obręb Szczaniec Nadleśnictwo Babimost) dalej drogą asfaltową na płd. Do pierwszego skrzyżowania z drogą Kalsk – Krężoły, skąd drogą asfaltową na płd. Do pierwszego skrzyżowania z drogą Kalsk – Krężoły, skąd drogą nieutwardzoną na wsch. Do drogi gminnej Sulechów – Buków. Dalej tą drogą na płd. do toru kolejowego Sulechów – Babimost. Torem kolejowym w kierunku płn. – wsch. przez m. Łęgowo. Od skrzyżowania toru kolejowego Babimost – Sulechów z drogą gminną Kolesin – Brudzewo, drogą tą w kierunku płd. do m. Kolesin, skąd drogą gminną Sulechów – Babimost w kier płn. – wsch. do kanału przed m. Nowe Kramsko, skąd na południe wsch. brzegiem Jeziora Wojnowskiego do kanału łączącego Jezioro Wojnowskie Zach. z Jeziora Wsch. Wojnowskim (Tucholskie) w m. Wojnowo i dalej płn. – zach. brzegiem jeziora Wojnowskiego (Tucholskie) do kanału Gniłej Obry. Kanałem Gniłej Obry do mostu betonowego na Gniłej Obrze, następnie drogą gminną poprzez most betonowy na Starorzeczu prawą stroną łąk do m. Leśniki. Skąd drogą w kier. płd. – wsch. do m. Kargowa i dalej drogą w kier. płd. – zach. do dworca kolejowego m. Smolno Wielki Skąd drogą w kier. płn. do drogi nr 32 Kargowa Sulechów. Dalej drogą nr 32 w kier. płn. – zach. do skrzyżowania drogi nr 32 z ulicą Wolsztyńską w Sulechowie.

 

UCHWAŁA NR XXV/352/20 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 23 listopada 2020r. w sprawie podziału województwa lubuskiego
na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii

 

Opis częśći zachodniej obwodu:

Teren o powierzchni 4280 ha znajduje się w województwie lubuskim, powiat zielonogórski, gmina Sulechów. W skład obwodu wchodzą grunty leśne o powierzchni 1205 ha oraz grunty polne o powierzchni 2920 ha i jest to odwód polny. Obwód położony jest pomiędzy miejscowościami: Sulechów, Smolno Wielkie, Stare Kramsko, Kolesin, Nowy Klępsk, Łęgowo, Kalsk. Teren obwodu jest płaski, a gleby zróżnicowane pod względem klas od III do VI. Na terenie obwodu prowadzi się uprawy rolne wielkoobszarowe, obsiewane głównie kukurydzą, odmianami zbóż oraz roślinami okopowymi. Na ziemiach o dobrej bonitacji uprawiane są warzywa, a na terenach podmokłych - przy ciekach wodnych - znajdują się stawy rybne, na których w czasie przelotów siadają kaczki krzyżówki, cyraneczki, głowienka, czernica i łyski. W środkowej części obwodu znajduje się kompleks leśny, tzw. Las Łęgowski, porośnięty w większości lasem sosnowym z domieszką drzew liściastych, tj. dąb, buk, brzoza, przy czym spotykamy zwarte drzewostany bukowe. Przez środek kompleksu leśnego przebiega Leśna Ścieżka Dydaktyczna Nadleśnictwa Sulechów nazwana „Do Waligóry”. Trasa ścieżki została wytyczona na terenie Leśnictwa Klępsk i prowadzi od zjazdu z drogi krajowej Sulechów – Poznań do leśniczówki na skraju wsi Klępsk. Całkowita długość trasy wynosi 3,4 km. Na trasie ścieżki wyeksponowano: granicę polno-leśną, sukcesję naturalną, przykład ekspansji natury, drzewostan akacjowy i drzewostan sosnowy na gruncie porolnym, drzewostan bukowy, drzewostan brzozowy i drzewostan daglezjowy – pomnik przyrody daglezji zielonej, kolonię mrowisk oraz leśniczówkę, miejsce odpoczynku, spożycia posiłku i miejsce gdzie można rozpalić ognisko. W lesie prowadzona jest gospodarka leśna polegająca na pozyskiwaniu drewna oraz zakładaniu upraw, które są częściowo grodzone. W obwodzie bytuje jeleń szlachetny, sarna, dzik oraz zwierzyna drobna: lis, zając, jenot, borsuk, kuna. Na terenach polnych i leśnych bytuje: bażant, kuropatwa, gołąb grzywacz, dzięcioły, drozdy, gile, gawrony, jastrzębie, sikory, sroki, kruki, szpaki i inne. Na terenie obwodu znajdują się pomniki przyrody, tj. głaz narzutowy tzw. Eratyk Łęgowski o obwodzie 11 m, dwa dęby szypułkowe oraz trzy lipy przy tzw. „Dużym Polu”. W Łęgowie znajduje się park który jest uznany jako kluczowy dla tożsamości kulturowej, a w Klępsku rośnie bluszcz kanaryjski i wiciokrzew pomorski.

Prezentacja1.jpg

Opis części wchodniej obwodu:

Teren o powierzchni 4122 ha leży w województwie lubuskim, powiat zielonogórski, gmina Kargowa i Babimost, w skład obwodu wchodzą grunty leśne o powierzchni 1707 ha, grunty polne o powierzchni 1985 ha oraz akwen wodny o powierzchni 430 ha, jest to obwód leśny, położony pomiędzy miejscowościami: Leśniki, Kargowa, Smolno Wielkie, Wojnowo, Stare Kramsko, Kolesin i po północnym brzegu Jeziora Wojnowskiego do Leśnik. Na terenie obwodu w częściach polnych prowadzone są uprawy rolne wielkoobszarowe obsiewane głównie kukurydzą oraz odmianami zbóż. W obwodzie znajdują się zbiorniki wodne i wiele cieków wodnych, które zabezpieczają dostęp zwierzyny do wodopojów. Są to Jezioro Wojnowskie Wschodnie, Jezioro Wojnowskie Zachodnie, Jezioro Zacisze i Jezioro Liny oraz kanał Obra i kanał Gniła Obra. Na terenie obwodu znajdują się w większości siedliska borowe i lasowe, z domieszką siedlisk na borach bagiennych. Występujące gatunki drzew: przewaga gatunku sosnowego z domieszką brzozy, dębu szypułkowego, olszy i jesionu. We wschodniej części obwodu utworzono użytek ekologiczny na tzw. Bagnach Liny, na terenie którego znajduje się wiele roślin chronionych, tj. wełniaczek pochwowaty i wąskolistny oraz bobrek trójlistny. Na obrzeżach jezior rośnie grzybień biały oraz grążel żółty. Na siedliskach lasowych i borowych w drzewostanach sosnowych można zaobserwować konwalię majową oraz chrobotka. Na siedliskach borowych i lasowych prowadzona jest gospodarka leśna polegająca na pozyskiwaniu drewna oraz zakładaniu upraw, które są częściowo grodzone. Na terenie ośrodka wypoczynkowego w Wojnowie znajduje się pomnik przyrody – dąb szypułkowy. W obwodzie bytuje jeleń szlachetny, sarna, dzik oraz zwierzyna drobna: lis, jenot, zając, borsuk, kuna, norka amerykańska, piżmak i wydra. W rejonie kanału Obra występuje bóbr. Jezioro Wojnowskie jest siedliskiem występowania wielu gatunków ptactwa wodnego, tj. kaczka krzyżówka i cyraneczka, głowienka i czernica oraz łabędzie, gęsi, łyska, perkoz, bocian czarny, czapla siwa. Na terenach leśnych i polnych bytuje bażant, kuropatwa, gołąb grzywacz, dzięcioły, drozdy, gile, gawrony, jastrzębie myszołowy, sikory, kruki, sroki, szpaki i inne. 

bottom of page