WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW KOŁA DIANA

 

 

 

 

 

 

 

 

W sobotę 28 kwietnia 2018 roku w godzinach popołudniowych, odbyło się kolejne w tej kadencji, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Koła Diana. Zebranie otworzył Prezes Koła. W kilku słowach powitał wszystkich przybyłych po czym stwierdzono prawomocność i wybrano przewodniczącego i sekretarza obrad. Przewodniczący WZ przedstawił porządek obrad a następnie zatwierdzono protokół z poprzedniego WZ. Następnie wybrano Komisje WZ – Skrutacyjną oraz Uchwał i Wniosków.

 

Po tym Prezes Koła przedstawił sprawozdanie z działalności za sezon 2017/2018. W sprawozdaniu ujął zagadnienia związane z stanem Koła, przedstawił myśliwych przyjętych i skreślonych. Następnie omówił odbyte polowania, gospodarkę łowiecką oraz działania wewnątrz organizacyjne. Omówił zagadnienia związane z nowym Prawem Łowieckim, zasadami selekcji i problemy związane z ASF. Na zakończenie wystąpienia przedstawił myśliwych wyróżniających się w dzielności na rzecz Koła i wyróżnił ich listami gratulacyjnymi i książkami o tematyce łowieckiej. Należą do nich koledzy: Stanisław Bajor, Bogdan Wilczyński, Marek Benysek, Leszek Sulek, Paweł Początek, Dariusz Stawik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Następnie wystąpił Skarbnik Koła i przedstawił budżet i wynik finansowy za zeszły sezon. Blok poświęcony zamknął Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawiając sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez komisje, kończąc zwrócił się do WZ o udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła. Po tym nastąpiła dyskusja nad sprawozdaniami i blok głosowań nad zatwierdzeniem sprawozdań z działalności Zarządu Koła, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Koła. Wszystkie sprawozdania oraz absolutorium dla Zarządu zostało zatwierdzone jednogłośnie. Następnie odbyła się przerwa na posiłek.

 

Po przerwie Prezes Koła przedstawił projekt planu działania na następny sezon łowiecki, a w tym sprawy związane z planami pozyskania, gospodarką łowiecką, planowanymi pracami gospodarczymi i polowaniami oraz przedsięwzięciami związanymi z jubileuszem Koła w 2019 roku. Skarbnik Koła przedstawił założenia budżetu na sezon 2018/2019, zwracając szczególną uwagę na problem odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach oraz przewidywany wynik finansowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym punktem był wybór delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów. Prezes Koła przedstawił zasady wyboru delegatów, a Komisja Skrutacyjna zasady głosowania. Po podliczeniu głosów komisja przedstawiła protokół i ogłosiła wyniki. Delegatami zostali koledzy Andrzej Skibiński i Robert Majdecki. Po tym rozpoczęto głosowania nad przedstawionymi wnioskami do Uchwały WZ. Komisja Uchwał i Wniosków przeprowadziła głosowanie nad wnioskami. Większość wniosków przeszła jednogłośnie.

 

Na koniec omówiono sprawy organizacyjne, wysłuchano wolnych wniosków. Po zakończonej dyskusji Przewodniczący podziękował wszystkim za owocne obrady i na tym zamknął Walne Zgromadzenie Członków Koła Diana.

Tekst i zdjęcia: Robert Majdecki

WKŁ Diana Sulechów, adres e-mail Koła: dianasulechow@gmail.com

  • google-plus-square
  • Twitter Square
  • facebook-square
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now